cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
baner650.gif
Rezerwat Kuriańskie Bagno
27-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

   Kuriańskie Bagno; rezerwat leśno - torfowiskowy, utworzony w 1985r. (M.P. nr 17 poz. 134) pow. 1.713,6 ha. Leży w południowo - wschodniej części Puszczy Augustowskiej, na terenie lasów Obrębu i Nadleśnictwa Płaska oraz częściowo w Obrębie Balinka Nadleśnictwa Augustów. Północna część rezerwatu znajduje się w gminie Płaska, część południowa - na terenie gminy Sztabin. Rezerwat obejmuje duży obszar lasów odznaczających się stosunkowo wysokim stopniem naturalności i obecnością szeregu rzadkich gatunków roślin. 
    Teren rezerwatu urozmaicają wyniesienia wydmowe osiągające miejscami prawie 10 m wysokości względnej. Południową część rezerwatu zajmują rozległe torfowiska porośnięte różnymi zbiorowiskami leśnymi. W połu¬dniowo - zachodniej części występuje największe na terenie Puszczy Augu¬stowskiej torfowisko wysokie Ledo-Sphagnetum magellanici ze skarłowa-ciałym drzewostanem sosnowym z niewielką domieszka brzozy omszonej i podokapowego świerka. W runie dominuje wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i żurawina błotna Yaccinhim oxycoccs z domieszką modrzewnicy zwyczajnej Andromedapolifolia i rosiczki okrągłolistnej Dro-sera rotundifolia. W niewielkich ilościach rosną tu też bagno zwyczajne Ledum palustrt oraz borówki - bagienna Yaccinhim idiginosum i czarna V. Myrtilhis. Warstwę mchów tworzy zwarty kobierzec torfowców. Na obrzeżach torfowiska wysokiego w sąsiedztwie otaczających torfowisko wydmowych wyniesień występuje bór bagienny (Yaccinio uliginosi-Pinetum). Sosnowy drzewostan jest tu znacznie bardziej dorodny niż na tor¬fowisku wysokim, a w runie dominują bagno zwyczajne i borówka bagien¬na. Warstwę mchów tworzą torfowce z dość dużym udziałem rokieta po¬spolitego entodon schreberi i gajnika lśniącego Hylocomium splendens. Na wyniesieniach wydmowych otaczających torfowisko od zachodu i wschodu występuje bór sosnowy brusznicowy (Yaccinio vitis-ideae-Pinetum). W runie występują głównie borówki: czarna i brusznica Yacci¬nhim vitis-idaea, z domieszką pszeńca zwyczajnego Melampyrum pratense, kostrewy owczej Festuca ovina, turzycy wrzosowiskowej Carex ericetorum, wrzosu zwyczajnego Calluna vidgaris, trzcinnika piaskowego Calamagro-stis epigeios, kosmatki owłosionej Luzula pilosa i innych. Tu rosną też rzadko spotykane: sasanka otwarta Pulsatilla patens, sasanka Tekli P. pa-tens subsp. Teklae, pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata, goździk 
piaskowy Dianthus arenarius, tajęża jednostronna Goodyera repens, widła¬ki: goździsty Lycopodium clavatum, spłaszczony Diphasium complanatum i cyp ryso waty D. Tristachyum. Warstwę mchów tworzą głównie: rokiet po¬spolity, gajnik lśniący i widłoząb falisty Dicramim tundulatum. W niewiel¬kich ilościach występują tu też porosty z rodzaju Cladonia. Za wyniesieniem wydmowym otaczającym torfowisko wysokie od wschodu występuje bór mieszany torfowcowy (Betulo pubescentis-Piceetum). Drze¬wostan tworzy tu świerk z domieszką brzozy omszonej i olszy. W bogatym runie obok gatunków borowych, jak: borówka czarna, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, gruszyczka jednostronna Orthilia secanda występują gatunki lasów liściastych, jak: turzyca palczasta Car ex digitata, ko¬strzewa olbrzymia Fastuca gigantea i inne gatunki torfowiskowe: turzyca darniowa Car ex caespitosa, przytula błotna Galium palustrae, fiołek błotny Viola palustris, pępawa błotna Crepis paludosa i szereg innych. Dobrze rozwinięta i bogata w gatunki jest warstwa mchów, w której duży udział maj ą_ torfowce. 
     Dużą powierzchnię zajmuje też sosnowo - brzozowy las bagienny (Dryop-teridi thelypteridis-Betuleum pubescentis) o kępiastej strukturze dna lasu, z drzewostanem złożonym z brzozy omszonej i sosny z niewielką domieszką świerka. Warstwę krzewów tworzą głównie wierzba szara i kruszyna. War¬stwa ziół i mchów odznacza się dużym bogactwem gatunkowym. Na kęp¬kach występują ołigotroficzne rośliny, jak borówka czarna, borówka brusz¬nica, gruszyczka jednostronna, żurawina błotna oraz rzadko spotykana w naszej florze borealna turzyca strunowa Car ex chordorrhiza. Dolinki zaj¬mują rośliny bagienne - narecznica błotna Thelipteńs palustris, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, bobrek trójliskowy Menyanthes tri-foliata, siedmiopalecznik błotny Potentilla palustris, turzyce: błotna Carex acutiformis, nitkowata C. lasiocarpa, darniowa C. caespitosa i inne. W bujnie rozwiniętej warstwie mchów duży udział mają torfowce. W południowej i wschodniej części rezerwatu występuje ols (Carici elon-gatae-Alnetum), natomiast w części północnej dominuje bór wilgotny trzęślicowy (Molinio-Pinetum) z dorodnym sosnowo - świerkowym drzewostanem, z runem złożonym z borówki czarnej, borówki brusznicy, trzęślicy modrej Molinia coerulea. Tu spotyka się też turzycę kulistą Carex globula-ris, występującą tylko w lasach północno - wschodniej Polski. W wielu miejscach w północnej części rezerwatu występują Śródleśne natu¬ralne łąki z dominacją turzyc: pospolitej Carex nigra, prasowatej C. panice-a, żółtej C.flava, z udziałem szeregu innych gatunków łąkowych. Bogata jest też fauna rezerwatu. Z dużych zwierząt spotyka się tu łosie, je¬lenie, sarny, dziki, a z gatunków drapieżnych - wilki, lisy, jenoty, kuny, borsuki, a niekiedy również rysia. W norach na brzegach Wołkuszanki, od¬prowadzającej wody z rezerwatu w kierunku wschodnim, żyją bobry. Wśród bogatej ornitofauny rezerwatu, występują m.in.: bocian czarny, żu¬raw, głuszec, kilka gatunków dzięciołów, słonka, jarząbek i szereg innych.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość